Türkiye'nin En Kapsamlı Kitap Özetleri Web Sitesi

Din - İslam

İNANCIN GÖLGESİNDE-1

Yazar : Fethullah GÜLEN
Yayınevi : Nil
Baskı : İzmir / 1993 / 268 shf.

1. BÖLÜM: TEVHİD DELİLLERİ VE YARADILIŞ GAYELERİ

1. KISIM

 Allah’ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

- İmkan delili - Hudus delili

- Hayat delili - İntizam delili

- Sanat delili - Hikmet ve gaye delili

- Şefkat-merhamet ve rızık delili - Yardımlaşma delili

- Temizlik delili - Simalar delili

- Sevk-i İlahi delili - Ruh ve vicdan delili

- Fıtrat ve tarih delili - Duygular delili

- İttifak delili - Kur’an delili

- Peygamberler delili

 2. KISIM

Sebepler Tabiat ve Kendi Kendine Varolma

1- Sebepler ve tesadüfler kainatı meydana getiremez. Mesela bir proteinin tesadüfen meydana gelebilmesi için on rakamının arkasında 160 sıfır ile ifade edilen ihtimal gereklidir. Ortada tercih ettirecek bir sebep olmadan bu ihtimallerden birinin tesadüfen vuku bulması ise yine o rakamlar adedince muhaldir.

2- Kainat kendi kendine meydana gelemez. Yaratıcıya muhtaç olan yaratan hiçbir zaman madde cinsinden olamaz. Onu yaratan vücudu vacip olan bir zat olabilir ki O’da Allah’tır.

3- Tabiat ve tabiat kanunları da yaratıcı olamaz. Kendinden daha mükemmelini yaratamayan taş, toprak, hava, ısı ve ışıktan mürekkep olan tabiat insanı nasıl yaratabilir?

4- Tevhidde suhulet vardır. Bütün kainatı yaratamayan bir tek zerre yaratamaz. Zira eşya arasında böyle bir telazum vardır.

3.KISIM

Tabiat, Tabiat Kanunları ve Sebepler Niçin Yaratılmıştır?

1- Kanunlar ve sebepler birer vasıta ve perde olup yukardan gelen emir ve talimat bu vasıtaların perdedarlığı arkasında taallük noktalarına ulaşır.

2- Tabiat kanunları ve sebepler haksız şikayetlere ilk hedef olsun diye yaratılmıştır.

3- Tabiat kanunları ve sebepler sonsuz ilahi sanatı nazara vermek için t-yaratılmıştır.

4- Tabiat kanunları ve sebeplerde tedricilik esastır.

5- Tabiat kanunları ve sebepler hikmet yurdunda bulunmamızın muktezası ve neticesidir.

6- Tabiat kanunları ve sebepler sırrı teklif ve imtihan için yaratılmıştır.

7- Tabiat kanunları ve sebepler fikirlerin gelişmesi ilim ve medeniyetlerin teşekkülü için yaratılmıştır.

8- Tabiat kanunları ve sebepler belli bir ülfet, ünsiyet ve alışkanlık hasıl ederek hayatı sevimli hale getirirler.

4. KISIM

Tabiat, Tabiat Kanunları ve Sebepler Hakiki Mutasarrıf ve Yaratıcı Olamazlar

1- Kanunlar ve sebepler madde ile kaimdir.

2- Kanun ve sebepler mümkünattandır.

3- Kanun ve sebepler hadistir.

4- Kanun ve sebeplerin varlığı başka sebeplere muhtaçtır.

5- Kanunlar ve sebepler hakiki ve zati bir vücuda sahip olmayıp itibari şeylerdir.

6 -Kanunlar ve sebepler muhtaç oldukları diğer kanun ve sebeplerle omuz omuza vererek neticelerin meydana gelmesine sebep olurlar.

7- Kanunlar ve sebeplerle neticeler arasında uygunluk ve tenasüb yoktur.

8- Kanunlar ve sebepler zıtlarının varlığına muhtaç olduğu için yaratıcı olamazlar.

9- Bazen bütün sebepler toplandığı halde netice hasıl olmaz, bazen de teşekkür etmeden hasıl olur.

10- Sebepler arasında en üstünü ve kabiliyetlisi olan insanın ihtiyaçları ebedlere uzanırken iktidarı ise hiç hükmündedir.

5. KISIM

Allah İnsanları Neden Bir ve Eşit Yaratmamıştır?

- İnsan sevdiğini onu tanıdığı nispette sever.

- İnsan dahil bütün varlık ve mükevvenat Allah’ın mülküdür.

- Allah’ın sonsuz isimleri vardır.

- Kainatta zıtlıklar hakimdir.

- Arzu edilen neticeye ulaşma yolu da her bir meslek için yapılan imtihan ve test sorularını şekil ve mahiyetlerinin yanı sıra, sayıları zorluk ve kolaylıkları da farklı farklıdır.

- Dünya mağrem ahiret ise mağnemdir.

- Sıkıntı ve musibetler istisnaidir.

- Maddi imkanlar yönüyle insanları aynı seviyeye getirmek mümkün olmadığı gibi faydalı da değildir.

2. BÖLÜM: RUH, MELEK, CİN VE ŞEYTAN

1. KISIM

Ruh, Melek, Şeytan ve Cinlerin Varlığı

- Bu mahlukların varlığı Kur’an- ı Kerim2in ve Efendimizin (sav) beyanıyla sabittir.

- Bu varlıkları görmememiz olmadıklarına delalet etmez.

- Bu varlıklar bizim görgü, bilgi ve müşahede buutlarımızda değildir.

- Küçük kainat olan insanda ruh ne ise büyük kainatta melek gibidir.

- Bütün kainat hayat ve şuur sahibi varlıklar için hazırlanmıştır.

- Hayat maddeye bağlı değildir.

- Kainatta cereyan eden hadiseleri hayali kanunlara veremeyiz.

- Melek, cin ve ruhi meselelere izah getiren yığınla hadise vardır.

- Dünyamızda hayat vardır, diğer yıldızlarda da başka türden bir hayatın olması her zaman mümkündür

- Dünya bahçesinin bülbülleri gibi kainattaki bütün güzellikleri terennüm eden bülbüller vardır.

- Melek, cin ve ruhanilerin mevcudiyetini peygamberler ve veliler haber vermiş, filozof ve bilim adamları ispat etmiştir.

- İnsan mahiyetindeki iyilik ve kötülük kuvvetlerini temsil eden iki kutup vardır; melek ve şeytan.

2. KISIM

Ruh, Varlığı, Mahiyeti ve Hususi Delilleri

- Ruh alem-i emirden gelen şuurlu bir varlıktır.

- Ruh bütünüyle tarif edilemediği gibi onu beşeri malumatla da ruhu anlamak mümkün değildir.

- Bizde maddemizin sustuğu anda konuşan cevher ruhtur.

- Ruhun kendine has bir kılıfı, misali bir bedeni vardır.

- Kirliyan metoduyla ruhun misali bedeninin fotoğraflarının çekildiği söylenmekte.

3. KISIM

Ruh Geleceği Görebilir mi? Telepati, Medyumluk ve Yogi

- Gelecekte olacağı söylenen şeyler Allah’ın bildirmesiyle söylenmiştir.

- Zaman ve mekanı aşmak kalp ve ruhun derece-i hayatına girmekle mümkündür.

- Peygamberler ve evliyalar ilmini Allah’a havale etmek suretiyle gelecekten haber vermişlerdir.

- Hissi kablel vuku : Meydana gelmeden önce bir hadiseyi hissetme ; telepati

- Allah kurbiyetine mazhar kıldığı kişinin, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur.

- Medyumluk ve yogilik madde ötesi ruhi tecrübelerdir.

- Ruh çağırma seansları, madde ötesi bilinmeyen, görünmeyen kuvvetler ile irtibat kurma işidir.

4. KISIM

Beynin ve Cesedin Kumandanı Ruhtur.

- Bedene hakim olan veya bedende mahkum olan ruhtur.

- Beynin fonksiyonları sinir hücrelerindeki reaksiyonlarla olur.

-İnsan,sadece maddeden ibaret olsaydı o zaman kendisine her yıl başka anne - baba gerekirdi.

- İnsan sadece maddi varlık olsaydı, o zaman ahlaki, karakteri ve kabiliyetleri değişen hücrelerle birlikte değişirdi.

- İnsanlardaki benzer hücrelerde beyin fonksiyonlarına rağmen akıl, irade, şuur, fikir farklılıkları onun durmadan değişen hücrelerine verilemez.

- İnsanın his ve idraki ile engin hakikatlere doğru pervaz ve enfüsi ve afaki tefekkürle tekamül etmesi esma -i ilahiyi idrak gayreti irfan ve izan huzmeleriyle iman peteğini örmeye çalışması da yapısındaki moleküller ve madde ile izah edilemez.

- Hücrelerimiz durmadan değişirken simamızın değişmeden kalması herkesin kendisine has bir ruhu olduğunu gösterir.

- Sima ruhun değişmeyen aynasıdır.

- Alem-i emirden gelen ruhun madde alemi ile temas kurması şehadet alemine uzanan el, kol, dil ve göz gibi maddi vasıtalarla mümkündür: Bir arkadaşımız Alman televizyonunda bir medyumun gösterisine şahit oldum diyor ve anlatıyor: Sahnede gözü bağlanmış bir kadın ve yardımcısı bir erkek; ikisinin elinde de mikrofon var. Medyum bir sandalyeye oturmuş yardımcısı ise salonda masalar arasında dolaşıp herkesin arasına varıyor ve üzerlerinde bulunan eşyayı masadaki yiyecekleri onlara soruyor, medyum da uzakta bulunmasına ve gözleri bağlı olmasına rağmen soruların cevaplarını en ince teferruatına kadar tarif ediyordu. Mesela adam bir izleyicinin elindeki anahtarı alıp bu ne diye soruyor. Medyum bir Wolksvagen anahtarı diyor. Hayret bu kadar mesafeden hem de küçük bir anahtarı ne anahtarı olduğunu bilecek kadar görüyor. Soruyor, bu ne ? üzerinde 4 pırlanta bulunan siyah renkli ve içinde şu şu malzemeler bulunan bir çanta diye cevap alıyor. Çantayı açtıklarında gerçekten aynı şeyler görülüyor. Evet göz kapalıyken gören ne ? Ruh beyin sistemiyle birlikte diğer bütün organların baş idaresidir.

5. KISIM

Muhtelif Meseleler

Sihir gerçek midir ve yapılabilir mi ?

Şahsen camide gördüğüm ellisini aşmış biri bana şöyle demişti: Ben geçen yıla kadar büyü diye bir şeye inanmıyordum. Derken akrabamdan biri delirdi. Nöbet geldiğinde kaskatı kesiliyor ve gözlerini bir noktaya dikiyordu. Gitmediğimiz doktor ,cinci kalmadı. En son gittiğimiz yerde bu işle uğraşan kişi okudu ve daha başka şeyler yaptı. Dönüşte arabaya bindik ve o yakınımız hiç alışmadığımız bir tonla neredeyim ben, ne oldu bana dedi. Ve ondan sonra inandım ki büyü oluyormuş.

Habis ruhların ve cinlerin şerrinden korunmak için ne yapılmalı ve ne okunmalıdır?

A- Evvela Allah ve Resulü ile iyi münasebet kurup İslamın prensiplerine uyulmalıdır.

B- Fiili ve kavli dua ile Allah’ a iltica edilmelidir.

C- Nezd-i uluhiyette makbul kimselerin duası alınmalıdır.

D- İnançlı psikiyatrist ve hekimlere gidilmelidir.

E- Ayetel Kürsi, Muavezeteyn ve benzeri dualara müracaat edilmelidir.

6. KISIM

Kader- İrade Münasebetinde Orta Yol

A- Allah irademizle nasıl davranacağımızı önceden bildiği için kaderimizi öyle yazmıştır.

B- İradenin hesaba katılmadığı tek yönlü bir kader bahis mevzuu olamaz.

C- Kader sebeple müsebbibe bir bakar, iradenin elinde bulunan malzeme ve vasıtalar da kader kitabında yazılıdır.

D- Netice olarak kader iradeyi teyid eder ve ikisi omuz omuzadır. Ne irade kaderi, ne kader iradeyi nefyeder.

- - -

   UNONIC - United Names Organisation. smartdots. smart dots for a smart net.